‘Alle kinderen moeten kunnen sporten’.

Dat is het motto van het Jeugdsportfonds. Het fonds richt zich op kinderen van minder draagkrachtige ouders, zodat financiën nooit een belemmering zijn om kinderen te kunnen laten sporten. Het Jeugdsportfonds Rotterdam vergoedt de contributie van een sportvereniging (en een aantal sportstichtingen / sportscholen). De maximale bijdrage per kind per jaar bedraagt € 225.

Lokale spelregels Jeugdsportfonds Rotterdam
De algemene voorwaarden voor het indienen van een aanvraag bij het Jeugdsportfonds zijn weergegeven op www.jeugdsportfonds.nl. (Bijzondere) lokale voorwaarden/spelregels van het Jeugdsportfonds Rotterdam zijn:
• De aanvraag kan alleen worden ingediend door een intermediair. Niet door ouders/verzorgers, de jongere zelf of de sportvereniging. Een intermediair is iemand die professioneel betrokken is bij de opvoeding, verzorging, begeleiding of scholing van het kind. Een intermediair kent het kind en zijn/haar thuissituatie. Denk hierbij aan een leerkracht, jeugdhulpverlener, zorgcoördinator of huisarts;
• Degene voor wie de aanvraag wordt ingediend is in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar en woonachtig in Rotterdam. Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 120% van het wettelijk geldende minimum;
• De bijdrage wordt toegekend tot een maximum van één aanvraag en € 225 per kind per jaar en is voor de contributie van een sportvereniging voor de duur van een jaar. Voor een aantal stichtingen en sportscholen is een uitzondering gemaakt. Zie hoorvoor de website www.jeugdsportfonds.nl
• De bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt naar de sportvereniging. Niet naar ouders/verzorgers of andere partijen (met uitzondering van het administratiekantoor die de contributie-inning voor de vereniging verzorgd). Betaling geschiedt pas na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van de penningmeester van de desbetreffende vereniging.
• Het Jeugdsportfonds Rotterdam vergoedt bij nieuwe aanvragen niet met terugwerkende kracht.
Let op: commercieel aanbod, diplomazwemlessen, sportkleding, attributen, jeugdkampen, inschrijfgeld, bondsgeld en extra lessen/activiteiten gericht op talentontwikkeling worden door het Jeugdsportfonds Rotterdam niet vergoed.
Van een intermediair van het Jeugdsportfonds Rotterdam wordt het volgende verwacht:
• Voor het indienen van de aanvraag kennis nemen van de algemene voorwaarden van het Jeugdsportfonds (zie www.jeugdsportfonds.nl) en van de voorgenoemde lokale voorwaarden/spelregels;
• Toetsen of een kind in aanmerking komt voor ondersteuning van het Jeugdsportfonds. In uitzonderingsgevallen zal de intermediair door middel van een financiële rapportage moeten kunnen aantonen dat de ouders/verzorgers over onvoldoende financiële draagkracht beschikken om het sporten te kunnen betalen;
• Verzoek tot intermediair indienen via de website www.allekinderendoenmee.nl. Hierbij in principe gebruik maken van een professioneel e-mailadres (bij voorkeur geen persoonlijke accounts, zoals Hotmail);
• Na goedkeuring van het verzoek het aanvraagformulier (middels een link) invullen. Hierbij de legitimatie van het kind controleren (i.v.m. juiste naam en geboortedatum);
• Volgen of het kind daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de activiteiten van de sportvereniging waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Indien nodig het kind hiertoe stimuleren en één keer per half jaar het Jeugdsportfonds Rotterdam informeren over de stand van zaken.
• Op tijd aanvraag indienen.
Tenslotte: het meedoen door Rotterdamse kinderen in de samenleving wordt ook gestimuleerd door het Jeugdcultuurfonds Rotterdam (www.jeugdcultuurfonds.nl) en Stichting Leergeld Rotterdam (www.leergeld.nl). Het is mogelijk dat het Jeugdsportfonds Rotterdam u hiernaar doorverwijst. Commercieel aanbod, jeugdkampen en extra lessen/activiteiten gericht op talentontwikkeling worden door geen van de stichtingen vergoed.

Contactgegevens
Het Jeugdsportfonds Rotterdam is ondergebracht bij Rotterdam Sportsupport. Voor vragen over het Jeugdsportfonds kun je ons op maandag tussen 13.00-17.00 uur en op donderdag tussen 09.00-13.00 uur telefonisch bereiken op 010-4794457. Ook zijn we per e-mail bereikbaar op rotterdam@jeugdsportfonds.nl.

Wij wijzen betrokkenen erop dat er elk seizoen weer een nieuwe aanvraag ingediend moet worden! Hou daar rekening mee en vraag tijdig aan.